„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”

„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”

ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

договор № BG161PO001/5-03/2013/021

 

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Съобщение относно проект "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора "

Решение № СЗ-1-ЕО/19.03.2015 г. на РИОСВ - Стара Загора

Въпросници за нуждите на проект "ИПГВР"

Уважаеми съграждани,
във връзка с реализирането на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. предлагаме на Вашето внимание следните въпросници, които може да изтеглите от тук и при желание от Ваша страна да попълните и предоставите в деловодството на Община Нова Загора.

За повече информация: отдел "Европейски фондове и програми", тел. 0457/5 70 57;
ВЪПРОСИ КЪМ БИЗНЕСА
ВЪПРОСИ КЪМ МЕДИИТЕ
ВЪПРОСИ КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЪПРОСИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/5-03/2013/021 „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Тип на публикацията: