Уведомления

Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „Минчеви“ ЕООД, парцел 36, кв. 79, с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен“, с Възложител „МИНЧЕВИ“ ЕООД, с. Кортен, ул. „Н. Прокопиев“ №8, община Нова Загора

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води № 31530350/03.01.2014 г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.NвЗ2-00-78/10.05.24г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за:
„Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „Минчеви“ ЕООД, парцел 36, кв.79, с.Кортен, община Нова Загора, област Сливен“
/Обявено на 14.05.2024г./

Във връзка с чл.6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение
"Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир "Айдере" в поземлен имот 51161.21.10" по кадастралната карта на с. Научене, община Нова Загора, с Възложител "СТИМ 23" ООД, ул. "Шипка" №2, гр. Нова Загора

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Овчарица  /II/

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Овчарица

„Риборазвъждане в язовир „Богданово“ в землището на с. Богданово с поземлени идентификатори 04635.42.148, 04635.68.88, 04635.52.86 и 04635.52.84, община Нова Загора, с Възложител „СИДИКОМ 23“ ООД с. Любенова махала. ул. „Гоце Делчев“ №2

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Нова Загора с Вх. № 32-00-216/21.12.23 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за:
"Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир "Айдере" поземлен имот № 51161.21.10 по КККР на с. Научене, община Нова Загора.
/Обявено на 22.12.2023 г./

„Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Кавака“ в поземлените имоти с идентификатори 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46 по кадастралната карта на с. Еленово, община Нова Загора, с Възложител „НОВИ ЛОЗЯ ЕЛЕНОВО“ ЕООД с. Еленово, ул. „Лозарски стан“ №1

„Преустройство на съществуващ навес в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в имот 51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, с възложител „АГРОПРОТЕКТ“ ООД с управител Николай Денчев, гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 93

РЕШЕНИЕ №СЗ-78-ЕО/2023 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за "План за интегрирано развитие на община Нова Загора 2021-2023 г."

„Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в поземлени имоти 61310.14.97 и 63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, община Нова Загора, с възложител „ДЖИ ЕЛ КА“ ООД с управители Любомир Пашов и Георги Добренов, гр. София, кв. Драгалевци, ул. „Витошка зорница“ № 5

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в  Община Нова Загора с Вх.№32-00188/06.11.23г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за:
„Свободно развъждане на риба и отглеждане на роба в язовир „Кавака“ поземлени имоти с идентификатори 27245.217.17,27245.10.47 и 27245.10.46 по КККР на с. Еленово, община Нова Загора.
/Обявено на 07.11.2023г./

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Министерството на околната среда и водите с Вх.№ОВОС-66/18.09.23г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV  към ниво на напрежение 400 kV“ с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Уведомлението е публикувано на страницата на МОСВ на адрес: https://www.moew.government.bg/, в раздел Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/обявления за инвестиционно предложение/ на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/ustojchivo-adaptirane-na-nacionalnata-elektroprenosna-mreja-greenabler-transformaciya-na-mreja-220kv-kum-nivo-na-naprejenie-400kv/

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води № 31520164/06.11.2009 г.

Становище по екологична оценка №3-2/2023 г. за изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти, землище на с. Баня, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. № 33-00-72/08.09.2023 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
„Риборазвъждане в язовир „Богданово“, землище на с. Богданово, община Нова Загора, поземлени имоти с идентификатори 04635.42.148, 04635.68.88, 04635.52.86 и 04635.52.84“ с Възложител Динко Иванов Русев „Сидиком – 23“, с. Любенова махала, община Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. № 33-00-75/08.09.2023 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
„Риборазвъждане в язовир „Христомитев кладенец“ , землище на с. Питово, община Нова Загора, поземлен имот с идентификатор 56527.57.554“ с Възложител „Годис – 2007“ ЕООД, гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ №39, община Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Нова Загора с Вх.№ 32-00-115/12.07.23 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Разширение на съществуваща кравеферма за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имот №04635.66.327 по кадастралната карта на с. Богданово с изграждане на животновъдна ферма с прилежащите към нея съоражения, производствени и складови дейности за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имоти с № 04635.66.335 и № 04635.66.269 по кадастралната карта на с. Богданово, община Нова Загора" с Възложител " АГРИ МИЛК" ЕООД с управител Нанка Иванова, с. Богданово, ул. "Иван Вазов" № 16, община Нова Загора

Във връзка с ч. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на кравеферма“ находяща се в поземлен имот 38683.171.17 в землището на с. Кортен, община Нова Загора, с Възложител  ЕТ „Диана Ми – Минчо Иванов“ с управител Минчо Иванов, с. Кортен, община Нова Загора, ул. „Георги Табанов“ № 24

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№ 32-00-104/29.06.2023г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Отглеждане на риба в съществуващ язовир" в имот с №36395.58.197 по кадастралната карта на с. Караново, общ. Нова Загора с Възложител ЕТ "ЕРКО 94 - Гюлент Кадиров" с управител Гюлент Кадиров Кадиров, с. Караново, общ. Нова Загора, ул. "Гео Милев" №2.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№ 32-00-93/13.06.2023 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Изграждане на обор за 256 крави" в поземлен имот с №38683.171.17 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора с Възложител ЕТ"ДИАНА - МИ МИНКЧО ИВАНОВ" с управител МИНЧО ИВАНОВ, с. Кортен, общ. Нова Загора

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№ 32-00-78/16.05.2023 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
„Полуинтензивно отглеждане на шаран в съществуващ водоем за директна консумация в поликултура с растителни и хищни видове риби“ в язовир „Баладжията“ в имот с № 27245.90.346 и №27243.176.348 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Нова Загора с възложител „Агрофиш“ ЕООД с управител Димитър Георгиев Димитров, гр. Нова Загора, ул. „Хан Крум“ № 69", обявено на 17.05.2023 г.

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санутарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоражение и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор № 51809.13.289, гр. Нова Загора с Възложител „ЕКО ПЪТ“ ЕООД гр. Пловдив, ул. „Копривките“ №5, ет. 3, ап. 7

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-64/26.08.22 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
„Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в имоти с №61310.14.97 и №63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора с възложител „ДЖИ ЕЛ КА“ ООД с управител Красимир Георгиев, гр. София, кв. Драгалевци, ул. „Витошка зорница“ №5

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Частично Изменение на Общ Устройствен План на община Нова Загора за имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, землище на с.Баня, община Нова Загора за изграждане на обект : „ Фотоволтаична електроцентрала“(13.03.2023г.)

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на  подземни води

 Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект:
 „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на опасни и неопасни отпадъци/строителни и битови отпадъци, опаковки и др./ и монтаж на сепарираща инсталация“ в имот №27111.35.379 с. Езеро, община Нова Загора с Възложител: „СОРИКО“ООД, гр. НОВА ЗАГОРА, ул. „П. Евтимий“ №89

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-15/01.02.23г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг“  в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр.Нова Загора  с Възложител „ЕКО ПЪТ“ ЕООД, гр.Пловдив , ул. „Копривките“ №5, ет.3, ап.7, представлявано от Георги Веселинов Мирчев
/Обявено на 03.02.2023г./

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  и предоставена  Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на предприятие за производство на вегетариански изделия и салати “ в имот №51809.501.332 по кадастралната карта на гр.Нова Загора с Възложител  „ДОСИ 2015“ ЕООД, с.Симеоново, община Тунджа, ул. „Тракия” №8

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  и предоставена  Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на предприятие за производство на вегетариански изделия и салати “ в имот №51809.501.332 по кадастралната карта на гр.Нова Загора с Възложител  „ДОСИ 2015“ ЕООД, с.Симеоново, община Тунджа, ул. „Тракия” №8

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх. №32-00-188/13.10.2022г. е предоставено уведомление за инвестеционно предложение за обект:  "Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на опасни и неопасни  /строителни и битови отпадъци, опаковки и др./  и монтаж на сепарираща инсталация" в поземлен имот с идентификатор 27111.35.379, с.Езеро, общ. Нова Загора с Възложител: " Сорико" ООД, област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "Патриарх Евтимий"№89

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31520744/23.05.2017г. (съгласно чл. 62а, ал.1, бр. чл. 75 от Закона за водите)

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на рибарник“, в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, община Нова Загора, област Сливен с  Възложител: Динко Иванов Русев, гр. Сливен, ул. „Генерал Кирил Ботев“  №21  

Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие на разрешително №33740158/10.05.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх. №32-00-160/05.09.2022г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на предприятие за вегетариански изделия и салати" в УПИ XII-332, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора, ПИ с идентификатор 51809.501.332 по КККР на гр. Нова Загора с Възложител: "ДОСИ 2015" ЕООД, с. Симеоново, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Тракия" №8.

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  в Община Нова Загора с Вх.№32-00-151/25.08.22г. и Вх.№32-00-153/25.08.22г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на рибарник за промишлено отглеждане на риба" в имот №04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Н. Загора с Възложител: Динко Иванов Русев, гр. Сливен, ул. "Генерал Кирил Ботев" №21

Във връзка с чл. 6, ал.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на ферма за отглеждане на шаран в поликултура растителноядни и хищни видове риба в язовир Радево-юг", находящ се в ПИ61310.30.313 и ПИ61310.30.503 по КККР на с. Радево и ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44186 по КККР на с. Дядово с Възложител "Виктория 2006" ЕООД с управител Доника Радиева Димитрова, гр. Н. Загора, ул. "Цар Освободител" №102

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект:
"Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища" в имоти с №35660.12.12, 35660.12.66, 35660.12.70, 35660.12.68, 35660.12.67 и 35660.12.73, с. Камен, имоти с № 47980.14.13, 47980.14.122, 47980.19.123, 47980.17.60, 47980.35.46, с. Мечкарево, имоти с № 30990.14.83,0990.14.122, 30990.14.70, 30,990.14.43, 0990.14.44, 0990.14.35, 30990.14.38, 30990.15.15, 30990.15.26, 30990.15.27, 30990.15,28, 30990.49.9, землище на с. Злати войвода, имоти с № 37530,23.24, 37530.39.81-1267, 37530.44.89, 37530.44.90, 37530.50.6, 37530.78.12, 37530.83.19, 37530.102.7, 37530.102.11, 37530.103.82, землище на с. Ковачите, общ. Сливен и имот с идентификатор: 38683.15.890, с. Кортен, общ. Нова Загора с Възложител: ЗП Росица Станчева Колева, гр. Сливен, ул. "Стефан Султанов" №21

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект:
„Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване“ в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487.24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, община Нова Загора, с Възложител: „АНТОАН – 09“ ЕООД, с. Съдиево, община Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ №38

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-86/21.04.2022г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване" в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487.24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора с Възложител "АНТОАН 09" ЕООД, с. Съдиево, община Нова Загора, ул. "Христо Ботев" №38.

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Нова Загора обявява Решение № СЗ-25-ЕО/08.04.2022г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ Ст. Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-33/10.02.22г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба" в язовир Радево - юг, находящ се в ПИ61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево, ПИ24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Н.Загора с Възложител "ВИКТОРИЯ 2006" ЕООД, гр. Н.Загора, ул. "Цар Освободител" №102.

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-168/02.11.21г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища" в имот № 38683.15.890 по кадастралната карта на с. Кортен, община Нова Загора с Възложител Росица Станчева Колева, гр. Сливен, ул. "Ст. Султанов" №21.

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-168/02.11.21г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект:
"Изграждане на система за капково напояване на бадемова градина" в имоти № 38683.59.366 по кадастралната карта на с. Кортен, община Нова Загора с Възложител ЗП Калина Михайлова Атанасова, община Тунджа, с. Кукорево, ул. "Н. Вапцаров" №11.

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: Изграждане на система за капково напояване на лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 02734.1.9, 02734.2.2, 02734.2.4, 02734.2.10, 02734.2.11, 02734.3.1, 02734.3.2, 02734.3.4, 02734.3.8, 02734.3.12, 02734.3.505, 02734.4.7, 02734.4.232, 02734.4.511, 02734.5.6, 02734.5.453, 02734.5.507, 02734.6.34, 02734.53.1, 02734.53.2, 02734.53.3 и 02734.53.5, с. Баня, общ. Нова Загора с Възложител: "ТРАКИЯ ЛЕНД" ООД, гр. Стара Загора

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване" в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 511161.38.13, 511161.38.15, 511161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора, обл. Сливен с Възложител: Пламен Димов Димов, гр. Сливен

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-129/31.08.21г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на система за капково напояване“ в поземлени имоти с идентификатори 02734.1.9, 02734.2.2, 02734.2.4, 02734.2.10, 02734.2.11, 02734.3.1, 02734.3.2, 02734.3.4, 02734.3.8, 02734.3.12, 02734.3.505, 02734.4.7, 02734.4.232, 02734.4.511, 02734.5.6, 02734.5.453, 02734.5.507, 02734.6.34, 02734.53.1, 02734.53.2 02734.53.3 и 02734.53.5 в землището на с.Баня, община Нова Загора  с Възложител „ТРАКИЯ ЛЕНД“ ООД, гр.Ст..Загора, ул. „Славянски“ №12.

Съобщение за публично обявление за продължаване срока на дейстие и изменение на разрешително №33140167(стар 300974)/29.072005 г. продължено с решение с решение №РР-2044/26.08.2014г. ползване на воден обект за отпадъчни води и повърхностни водни обекти за експлоатация за съществуващ обект - "Винарска изба" с Кортен.

Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на резрешително №33740156(стар 300980)/01.08.2005 г., продължено с решение №РР-2024/07.08.2014г. ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - "Винарска изба", с. Еленово

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на система за капково напояване за съществуващи овощни насаждения" в имоти с идентификатори 38683.82.90, 38683.82.71, 38683.82.70, 38683.82.4, 38683.82.63, 38683.82.64, 38683.82.27, 38683.82.81 и 38683.82.82 по кадастрална карта на с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: "СОЛАР МН" ЕООД, с. Богданово, общ. Нова Загора

Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на резрешително №33140086/30.08.2010 г., последно изменено с решение №РР-1100/19.01.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект

Обявление за разширение на съществуваща овцеферма, чрез изграждане на нов обор за до 900 броя овце и техните приплодни: в поземлен имот с идентификатор 04635.65.18, с Богданово, общ. Нова Загора", обл. Сливен с възложител: "ДВЕТЕ ОВЦИ"ЕООД, с Богданово, общ. Нова Загора

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура за служебно изменение за разрешително №31530525/26.02.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба" в яз. "Ешек дере", находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора с Възложител: "Стройком" ЕООД, гр. Нова Загора, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №15

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация  за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба" в яз. "Щоките", находящ се в ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора с възложител: ЕТ "ДИАНА МИ-МИНЧО ИВАНОВ"

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Жребчево" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце" в имот №57371.65.164 с Възложител Панайот Георгиев Панайотов, гр. Нова Загора, ул. "Хаджи Димитър" №19

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект:"Изграждане на лозови масиви с капково напояване" в поземлени имоти с идентификатори 51161.53.11, 51161.53.13 и 51161.70.1, с. Научене, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: ЗП Пламен Димов Димов, гр. Сливен, кв. "Дружба", бл. 29, вх.В, ет.2, ап. 4

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: ,,Засаждане на ново лозово насаждение и изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от 130 дка в землището на с. Езеро, община Нова Загора" в имот №27111.62.283 с Възложител ,,ГН АГРО" ООД с управител Генка Нанкина, гр. Пловдив, ул. "Александър Екзарх" №21А

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за Инвестионно предложение за обект: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба" в язовир "Моста-2", ПИ 36395.58.163, землище на с. Караново, община Нова Загора, с Възложител: "Чакмак Тоди" ЕООД, с. Караново, община Нова Загора, ул. "Средна гора" №7

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за Инвестионно предложение за обект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилище за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване и селскостопанска техника" в имот с идентификатор 44505.48.355 в с. Любенец, община Нова Загора, с Възложител: Грозьо Георгиев Грозев, с Любенец, община Нова Загора, ул. "Георги Димитров"№26

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за Инвестионно предложение за обект: "Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукт" в ПИ №38426.79.12, с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: "Семена Синхрон" ООД, с. Коньово, община Нова Загора, ул. "Васил Левски" №4

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000206 "Съдиево"

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за Инвестионно предложение за обект: "Изграждане и експлоатация на МВЕЦ "Жребчево2" в Поземлен имот с идентификатор 02734.65.28 в землището на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: "Ню Уотър Енерджи" ЕООД

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на система за капково напояване", в имоти с №27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, община Нова Загора, област сливен с Възложител: "Съни инвест 07" ЕООД, гр. Елена, ул. "Крайбрежна" №3

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на обор  за овце до 1000 броя овце и техните приплоди” в ПИ 04635.65.18 в землището на с. Богданово, община Нова Загора,област Сливен с Възложител "ДВЕТЕ ОВЦИ" ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. "Людмил Стоянов" № 7, община Гоце Делчев, област Благоевград .

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ №40, кв. 79 в с. Кортен, община Нова Загора с Възложител Максим Драгиев Минчев, с. Кортен, ул. „Н. Прокопиев” №8 , община Нова Загора, област Сливен.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в поземлен имот с идентификатор №30171.98.776 по кадастралната карта в  местност "Тръните", с начин на трайно ползване "За стопански двор" и трайно предназначение на територията "Урбанизирана" в землището на с. Загорци, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: "ЖЕЧЕВ АГРО" ЕООД

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници с общ капацитет до 500 броя” в поземлен имот с идентификатор №04635.66.259 по кадастралната карта в  местност "Под село" , с начин на трайно ползване "За животновъден обект" в землището на с. Богданово, община Нова Загора, област Сливен с Възложител: "МИЛКО ЕСТЕЙТ" ЕООД.

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди” в Поземлен имот с идентификатор №27111.45.19  в  с.Езеро, община Нова Загора, област Сливен с Възложител:  "ДЖИ ЕЛ 07" ООД. 

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Обява за открит обществен достъп на Доклад за безопасност на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
Допълнителна информация към Доклад за безопаност на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
 

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект Заведение за хранене и вилни сгради в Поземлен имот с идентификатор №02734.58.10, по КК на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за водоснабдяване на производствената площадка в гр. Нова Загора, обл. Сливен.

Съобщение за започване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Жребчево" 

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /28.12.2018 - 10.01.2019 г./ за изразяване на становища от заинтересовани лица за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от близо 130 дка в землището на село Полско Пъдарево, общ. Нова Загора с възложител "ГН АГРО" ООД, гр. Пловдив

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок за изразяване на становища във връзка с "Предприятие за преработка на картофи в УПИ I, кв. 15, с. Баня, общ. Нова Загора

Съобщение за промени в инвестиционното предложение "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"

Съобщение за открит обществен достъп до проект на решение за актуализиране на комплексно разрешително (КР) №50/2005 г. на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД за експлоатация на инсталации

Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: "Повишаване на ефективността и модернизация на сероочистващи инсталации (СОИ) в " ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД"

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения 

Обява за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /5.11.2019 г. - 18.11.2019 г./ за изразяване на становища от заинтересувани лица относно инвестиционно предложение за обект "Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди" в Поземелен имот с идентификатор №27111.45.19 в с. Езеро, общ. Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх. №32-00-110/22.07.2021 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обкет: "Изграждане на система аз капково напояване за съществуващи овощни насаждения" в имотри с №38683.82.90, 38683.82.71, 38683.82.70, 38683.82.4, 38683.82.63, 38683.82.64, 38683.82.27, 38683.82.81 и 38683.82.82 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора, с Възложител "СОЛАР МН" ЕООД, с. Богданово, общ. Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извърпване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх. №32-00-106/21.07.2021 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на система за капково напояване на десертни лозя" в имот с идентификатор 27111.44.100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора с Възложител: "СЪНИ ИНВЕСТ 07" ЕООД, гр. Елена, ул. "Крайбрежна" №3

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-51/25.03.21г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба“ в язовир Ешек дере, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 00713.21.409 в землището на с.Асеновец и 38683.163.129 в землището на с.Кортен , община Нова Загора  с Възложител Съби Стойчев - управител на „СТРОЙКОМ“ ЕООД, гр. Н.Загора, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №15

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-49/25.03.21г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Разширение на съществуваща овцеферма, чрез изграждане на нов обор за до 900 броя овце и техните приплоди“ в поземлени имоти с идентификатор 04635.65.18 в с. Богданово, община Нова Загора с Възложител „ДВЕТЕ ОВЦИ“ ЕООД, с. Богданово, община Н. Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. № 32-00-29/18.02.2021 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба" в язовир "Щоките", находящ се в ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, община Нова Загора, с Възложител ЕТ "Диана МИ-Минчо Иванов", с. Кортен, ул. "Г. Табанов" №24, община Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. №32-00-20/04.02.2021 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на лозови масиви с капково напояване" в поземлени имоти с идентификатори 51161.53.11, 51161.53.13 и 51161.70.1 с. Научене, община Нова Загора с Възложител Пламен Димов, гр. Сливен, кв. "Дружба" бл.29, вх. В, ет. 2, ап. 4

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-183/17.08.2020 г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: 
„Засаждане на ново лозово насаждение и изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от 130 дка в землището на с. Езеро, община Нова Загора" в имот №27111.62.283 с Възложител ,, ГН АГРО" ООД с управител Генка Нанкина, гр. Пловдив, ул. ,,Александър Екзарх" №21А

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-183/17.08.20г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: 
„Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” в имот с ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, община Нова Загора с Възложител „СТРОЙКОМ” ЕООД с управител Съби Стойчев Величков, гр. Нова Загора, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №15, община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Нова Загора с Вх.№32-00-172/03.08.2020г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване" в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13, 51161.38.15, 51161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, община Нова Загора, с Възложител Пламен Димов Димов, гр. Сливен, кв. "Дружба" , бл. 29, вх. В, ет. 2, ап. 4.

Във връзка с чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Нова Загора с Вх.№32-00-160/03.07.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел, ресторант, паркинг, билбордове, автомивка, стоков пазар, автокъща, магазин за хранителни стоки (авточасти)" в землището на с. Загорци, община Нова Загора, с Възложител Пламен Йовчев Пеев, гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре" №16, община Нова Загора.

Във връзка с чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Нова Загора с Вх.№32-00-154/25.06.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир” в имот №56068.20.44 по кадастралната карта на с. Пет могили, община Нова Загора с Възложител „Рибкомерс-98” ЕООД с управител Димитър Стефанов Митев, гр. Нова Загора, ул. „Цар Самуил” №33 , община Н. Загора, област Сливен

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. №32-00-148/18.06.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти" ПИ №38426.79.12, с. Коньово, община Нова Загора, с Възложител "Семена синхрон" ООД, с. Коньово, ул. "Васил Левски" №4, община Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх. №32-00-136/11.06.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилище за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване" в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора с Възложител: Грозьо Георгиев Грозев, с. Любенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ул. "Георги Димитров" №26

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Община Нова Загора, с Вх. №32-00-130/01.06.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба" в язовир "Моста-2", ПИ 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора с възложител "ЧАКМАК ТОДИ" ЕООД, с. Караново, ул. "Средна гора" №7, община Нова Загора

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Община Нова Загора, с Вх. №32-00-88/26.03.2020 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце" в имот №57371.65.164 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора с възложител: Панайот Георгиев Панайотов, гр. Нова Загора, ул. "Хаджи Димитър" №19

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-62/06.03.20г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на обор до 1000 броя овце и техните приплоди” в имот № 04635.65.18 по кадастралната карта на с. Богданово, община Нова Загора, с Възложител "ДВЕТЕ ОВЦИ" ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. "Людмил Стоянов" № 7, община Гоце Делчев, област Благоевград с Управител Стоянка Костадинова Попниколова.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-57/05.03.20г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване” в имоти с № 27111.48.270, 27111.48.213, 27111.48.215, 27111.48.247, 27111.48.212 и 27111.48.211 по кадастралната карта на с. Езеро, община Нова Загора с Възложител "СЪНИ ИНВЕСТ 07" ЕООД, гр. Елена, ул. "Крайбрежна" № 3.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-49/27.02.20г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, община Нова Загора с Възложител "МИК И КО" ООД, с управител Максим Драгиев Минчев, с. Кортен, ул. „Н. Прокопиев” №8 , община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-34/11.02.20г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ №40, кв. 79 в с. Кортен, община Нова Загора с Възложител Максим Драгиев Минчев, с. Кортен, ул. „Н. Прокопиев” №8 , община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с Вх.№32-00-30/10.02.20 г. е предоставено уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на кравеферма” в поземлен имот №38683.170.8 в с.Кортен, община Нова Загора с Възложител Максим Драгиев Минчев, с. Кортен, ул. „Н. Прокопиев” № 8, община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-140/30.12.2019 г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Овцевъден комплекс за 850 бр. овце майки” в имот с идентификатор 30171.98.776  в с. Загорци, община Нова Загора с Възложител „ЖЕЧЕВ АГРО” ООД, ГР. РАДНЕВО, бул. „Г.Димитров” №25, вх.А, ет.3, ап.9, община Раднево, област Стара Загора.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-128/04.12.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници с общ капацитет до 500 броя" в имот 04635.66.259 в с. Богданово, община Нова Загора с Възложител "МИЛКИ ЕСТЕЙТ" ЕООД, гр. Нова Загора, ул. "Г. С. Раковски" № 12, община Нова Загора.

Обществен достъп до проект за актуализиране на комплексно разрешително (КР) №50/2005г на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК - 2" ЕАД.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-116/14.11.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за конпресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за замразени зеленчуци" в имот 51809.501.5659 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора с Възложител "ФРЕШФУУД" ЕООД, гр. София, ж.к.. "Красно село", ул. "Топли дол" № 25, ет. 5, ап. 20.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-115/14.11.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за конпресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" в имот 51809.501.8062 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора с Възложител "МЕГАХРАН 2015" ЕООД, гр. София, бул. "Витоша" №202, ет.4.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-114/12.11.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Преустройство на съществуващ навес в склад за съхранение на препарати за растителна защита ” в имот № 51809. 502.3646 по кадастралната карта на гр.Нова Загора, община Нова Загора с Възложител  „АГРОПРОТЕКТ” ООД, гр.Нова Загора, ул.”Петко Енев” №93.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-111/11.11.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на ферма за 1200бр. млекодайни кози” в имот с идентификатор 04635.66.259  в с.Богданово, община Нова Загора с Възложител „АГРИ МИЛК”ООД, с.Богданово, ул.”Иван Вазов”№16, община Нова Загора.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-89/01.10.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди” в имот с идентификатор 27111.45.19 в с.Езеро, община Нова Загора с Възложител „ДЖИ ЕЛ 07”ООД, Гр.София, район Витоша, ж.к.Драгалевци

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредба за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Нова Загора с вх.№32-00-81/18.09.2019г. е предоставено уведомление  за инвестиционно предложение за обект:
„Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ 36, кв.79 в с.Кортен, община Нова Загора с Възложител  Максим Драгиев Дичев, с.Кортен, община Нова Загора.

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставената в Община Нова Загора информация за Инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 краво" в Поземлен имот с идентификатор 38683.170.996 в землището на с. Кортен, общинаНова Загора, област сливен с Възложитем: "МИК И КО" ООД