Ред и условия за финансово подпомагане на спортните клубове/туристически дружества

Ред и условия за финансово подпомагане на спортните клубове/туристически дружества на територията на община Нова Загора

 

С цел подобряване работата на спортните клубове/туристически дружества, създаване на благоприятни условия за изява на елитни състезатели и увеличаване на активно ангажираните със спорт подрастващи и развитие на масовия спорт Община Нова Загора подпомага финансово спортните клубове и туристически дружества, развиващи дейност на територията на общината. Това става чрез ясно определени правила и условия, залегнали в общинската Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.
Контролът по изпълнението на наредбата, както и нейното прилагане се осъществява от ОЕКВС (Общинска експертна комисия по въпросите на спорта). Комисията се назначава всяка година в срок до 15 януари със заповед на кмета на Община Нова Загора и е в състав:
- председател – ресорен заместник-кмет;
- членове – експерт от общинска администрация, пряко ангажиран със спорта; експерт от отдел „Счетоводен”; двама общински съветници, определени от Общински съвет Нова Загора.
ОЕКВС води картотека на всеки спортен клуб/туристическо дружество, разпределя финансовите целеви субсидии и прави предложение пред кмета на Община Нова Загора за сключване на договори с одобрените спортни клубове/туристически дружества, следи за правилното приложение на Наредбата и целесъобразното разходване на финансовите средства.

 

За подпомагане с финансови средства от Община Нова Загора могат да кандидатстват:

 

1. Футболни клубове
Условия за участие в разпределението на финансовите средства:
- по съдебна регистрация седалището и дейността на футболния клуб да са на територията на Община Нова Загора;
- спортният клуб да е регистриран в Централния регистър на Министерството на правосъдието като сдружение с нестопанска цел;
- да участва в първенства, администрирани от БФС;
- да работи и развива детско-юношеска школа;
- всяка година футболният клуб да е ангажиран с организирането на поне едно масово спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на общината;
- при осъществяване на дейността си, спортния клуб не трябва да прилага форми на платено обучение за своите картотекирани състезатели. Клубът може да прилага платено обучение само на състезатели, неучастващи в разпределението на финансовите средства.

 

Необходими документи:
В срок до 24 януари се предоставят пред ОЕКВС следните документи:
- заявление за участване в разпределението на финансовите средства (Приложение № 2) , придружено от информация за дейността от изминалата спортно-състезателна година;
- спортен календар на клуба;
- съдебна регистрация и лиценз;
- предложение за провеждане на поне едно спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на Община Нова Загора;
- списък (Приложение № 7 и Приложение № 8) , съдържащ данни за не по-малко от 10 и не повече от 15 състезатели в детско-юношеска възраст, както и за треньора, ангажиран с тяхната подготовка;
- протокол, издаден от съответната спортна федерация, удостоверяващ класирането на всеки състезател/отбор, включен във финансовото стимулиране;
- списък (картотека), издаден и заверен от съответната спортна федерация, за предходната и настоящата спортно-състезателна година;
- декларация от родител/настойник (Приложение № 1) ;
- номер на банкова сметка, по която се превежда отпуснатата финансова субсидия. 

 

2. Спортни клубове, развиващи олимпийски спорт
Условия за участие на спортните клубове в разпределението на финансовите средства:
- по съдебна регистрация седалището и дейността на спортния клуб да са на територията на Община Нова Загора;
- спортния клуб да е регистриран в ММС (Министерство на младежта и спорта) като член на лицензирана спортна федерация и в Централния регистър на Министерството на правосъдието като сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност;
- клубът да има участия в държавни първенства през предходната година и спортът, който развива, да е олимпийски;
- всяка година спортният клуб да е ангажиран с организирането на поне едно масово спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на общината;
- при осъществяване на дейността си, спортния клуб не трябва да прилага форми на платено обучение за своите картотекирани състезатели. Клубът може да прилага платено обучение само на състезатели, неучастващи в разпределението на финансовите средства.

 

Необходими документи:
Всички спортни клубове, които отговарят на условията за финансиране, ежегодно, в срок до 24 януари са длъжни да предоставят пред ОЕКВС следните документи:
- заявление за участване в разпределението на финансовите средства (Приложение № 2) , придружено от информация за дейността от изминалата спортно-състезателна година;
- спортен календар на клуба;
- съдебна регистрация и лиценз;
- предложение за провеждане на поне едно спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на Община Нова Загора;
- списък (Приложение № 7 и Приложение № 8) , съдържащ данни за не по-малко от 10 и не повече от 15 състезатели в детско-юношеска възраст, както и за треньора, ангажиран с тяхната подготовка;
- протокол, издаден от съответната спортна федерация, удостоверяващ класирането на всеки състезател/отбор, включен във финансовото стимулиране;
- списък (картотека), издаден и заверен от съответната спортна федерация, за предходната и настоящата спортно-състезателна година;
- декларация от родител/настойник (Приложение № 1);
- номер на банкова сметка, по която се превежда отпуснатата финансова субсидия. 

 

3. Спортни клубове/туристически дружества с местно значение
За подпомагане с финансови средства от Община Нова Загора могат да кандидатстват спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и спомагащи развитието на социалния туризъм в общината, които:
- имат съдебна регистрация;
- представят отчет за дейност през предходната година за организирани съвместни мероприятия с училищата, обществени организации и граждани на територията на Община Нова Загора;
- участват и представят Община Нова Загора на национални спортни първенства и събития.

 

Необходими документи:
В срок до 31 януари спорните клубове/туристически дружества, кандидатстващи за отпускане на целева субсидия са длъжни да предоставят пред ОЕКВС следните документи:
- заявление за участване в разпределението на финансовите средства (Приложение № 2) , придружено от информация за дейността от изминалата година;
- спортен календар на клуба/туристическото дружество;
- съдебна регистрация;
- предложение за провеждане на поне едно спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на Община Нова Загора;
- списък на състезателите на спортния клуб/членовете на туристическото дружество (Приложение № 7 и Приложение № 8) , както и за треньора, ангажиран с тяхната подготовка;
- номер на банкова сметка, по която се превежда отпуснатата финансова субсидия. 

 

4. Новорегистрирани спортни клубове:
Право на кандидатстване имат клубове/туристически дружества, при спазване на следните условия:
- да е изтекла една година след регистрацията на спортния клуб;
- спортния клуб да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Нова Загора.

Забележка: Ако състезател или треньор, включени във финансирането, смени клубната си принадлежност или прекрати състезателната си дейност, мястото му трябва да бъде заето от друг състезател или треньор. Ръководството на спортния клуб актуализира всички необходими документи. Треньорът, ангажиран с подготовката на състезателите на съответния клуб, изготвя график на тренировъчните занимания, актуализиран за всеки месец; дава информация за промяна в списъчния състав на състезателите в клуба. Когато замяната е невъзможна, неизразходваните средства се възстановяват и се преразпределят от ОЕКВС поравно между останалите спортни клубове.

 

Финансиране

 

Общата сума за финансиране на спортните клубове/туристически дружества се утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на Община Нова Загора. Общински съвет Нова Загора взема решение за процентното разпределение по видове и групи спорт, в зависимост от приоритетите на Община Нова Загора в областта на спорта и социалния туризъм.
Общата сума за финансово подпомагане се разпределя както следва:
1.    За развитие на футбола в община Нова Загора:
- за детско-юношески футбол
- за представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС;
2.    За спортни клубове, развиващи олимпийски спортове:
- за развитие на спортно майсторство – състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни, Балкански, Европейски, Световни първенства през предходната година;
- за годишна издръжка на състезатели в детско-юношеска възраст.
3. За спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове за развитието на социалния туризъм в общината.
Спортните клубове подават заявление за финансиране, придружено от необходимите документи. ОЕКВС разглежда подадените документи, разпределя финансовите средства и прави предложение пред кмета на Община Нова Загора за сключване на договори с одобрените спортни клубове/ туристически дружества. Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните клубове приключва с подписването на договор между кмета на Община Нова Загора и председателя на всеки одобрен спортен клуб. След сключването на договорите между Община Нова Загора и всички ободрени спорни клубове и туристически дружества, финансовите средства се превеждат по банков път по тримесечия, съгласно разпределенията на съответната дейност от общинския бюджет.

 

Процедура и ред на отчитане на финансовата субсидия:

ОЕКВС следи за правилното разходване на отпуснатите от община Нова Загора финансови субсидии на спортните клубове/туристически дружества. Средствата трябва да бъдат разходвани по предназначение, установено в договорите. Те могат да бъдат за издръжка на спортния клуб, организационни и съдийски такси и не трябва да са за възнаграждение на треньори или състезатели.
В срок до 10 януари пред ОЕКВС се предоставят годишните финансови отчети. Неусвоените субсидии следва да бъдат възстановени в срок до 31 декември на текущата или най-късно до 31 януари в следващата финансова година. Спортни клубове/туристически дружества, които не са предоставили годишен финансов отчет в посочения срок се лишават от финансиране през следващата година. Община Нова Загора има правомощията да изиска от всеки спортен клуб/туристическо дружество представянето на междинен финансов отчет за първото шестмесечие на текущата финансова година. Преводът за следващото тримесечие се осъществява след доказана целесъобразно разходване на финансови средства, установено с протокол на ОЕКВС.
При финансова необходимост председателя на спортния клуб/туристическо дружество може да отправи мотивирана писмена молба до кмета на Община Нова Загора за авансов превод на финансови средства, предвидени за следващото тримесечие.
При констатирани финансови нарушения, Община Нова Загора е с правомощия да спре финансирането на провинилия се спортен клуб/ туристическо дружество. Субсидията се възстановява и преразпределя от ОЕКВС по равно между останалите спортни клубове с цел подпомагане на детско-юношеския спорт.