Телефонен указател

Длъжност

Име и фамилия

ТЕЛЕФОНИ

ВЪТР.

ФИКСИРАНИ

 

 

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

 

303

6 2120, 6 2121, 6 2122, 6 2123

5 70 03

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет

Галя Захариева

 

 

Заместник кмет

Ивайло Енев

327

5 70 27

Заместник кмет

Нина Генчева

321

5 70 21

Секретар на община

Ангел Стойчев

301

6 2140, 5 7001

 
Председател на ОбС Нейчо Минчев 384 5 70 84
 
         Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет”
Старши специалист  Галина Петрова 382 5 70 82
Старши специалист  Славия Митева 382 5 70 82
 

Ст. експерт „ОМП и УК”

Севдалин Спасов

366

6 2838, 5 7066

Финансов контрольор

Дарина Димитрова

315

5 70 15

 

Звено „Вътрешен одит”

Ръководител

Теодор Михайлов

337

5 70 37

Вътрешен одитор

 

338

5 70 38

 

О Б Щ А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

Директор

Иванка Михова

319

5 70 19

 

Отдел „Счетоводен”

Началник отдел

Радка Димитрова

307

6 28 42, 5 70 07

Ст. счетоводител

Веселин Василев

311

6 28 40, 5 70 11

Старши експерт

Нина Енева

308

5 70 08

Счетоводител

Лидия Телбизова

310

5 70 10

Счетоводител

Силвия Тодорова

306

5 70 06

Счетоводител

Радомира Богданова

305

5 70 05

Счетоводител

Румяна Али

312

5 70 12

Счетоводител

Пепа Гичева

313

5 70 13

Технически сътрудник

Светла Стоянова

368

5 70 68

Технически сътрудник

Станка Семова

367

5 70 67

 

Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”

Началник отдел

Веселина Милева

317

6 56 20

5 70 17

Старши експерт

Станимира Георгиева

317

5 70 17

Старши експерт

Кремена Стоянова

318

5 70 18

 

Отдел „Правен”

Началник отдел

Сергей Дериволков

349

6 21 64, 5 70 49

Старши юрисконсулт

Олга Бишир

347

6 21 64, 5 70 47

Юрисконсулт

Снежана Николова

348

6 21 64, 5 70 48

Отдел „ГРАО”

Началник отдел

Мария Койчева

344

6 36 09,

5 70 44

Старши експерт

Красимира Петрова

345

5 70 45

Младши експерт

Светла Йорданова

342

5 70 42

Старши специалист

Галина Енчева

343

5 70 43

Специалист

Мариета Георгиева

346

5 70 46

 

Отдел „Административно и информационно обслужване на населението”

Началник отдел

Атанас Бинев

356

5 70 56

Системен администратор

Анелия Иванова

357

5 70 57

Главен специалист

Светла Илиева

371

5 70 71

6 32 17

Специалист

Звезделина Тодорова

371

5 70 71

Специалист

Миленка Георгиева

318

5 70 18

Специалист

Светлана Кайракова

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен архитект

Доротея Христова

340

5 70 40

 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

Директор

Тони Димитрова

355

5 70 55

 

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Павлина Стойнова

390

6 21 41

Старши инспектор

Радост Василева

364

5 70 64

Технически сътрудник

Теодора Димитрова

369

5 70 69

Технически сътрудник

Николинка Георгиева

370

5 70 70

Старши инспектор

Милена Кръстева

364

5 70 64

Счетоводител

Анна Чапърова

364

5 70 64 

Старши инспектор

Диана Грозева

364

5 70 64

Старши инспектор

Мария Сивкова

395

5 70 95

Старши инспектор

Ивета Генчева

392

5 70 92

Инспектор

Диана Стоянова

394

5 70 94

Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”

Началник отдел

Пламен Юнгарев

320

5 70 20

Старши специалист

Пламена Димитрова

320

5 70 20

Старши специалист

Едриана Стоянова

328

5 70 28

Специалист Стоянка Младенова 374 5 70 74

Специалист

Динко Колев

329

5 70 29

Специалист

Динко Симеонов

329 

5 70 29

Специалист

Стоян Д. Стоянов

329 

5 70 29

Старши специалист

Старши специалист

Диана Гунчева-Петкова

Гергана Николова

331

5 70 31

 Главен специалист

Панайот Пенев

356

5 70 56

 

Отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка”

Началник отдел

Данка Иванова

360

5 70 60

Старши специалист

Радка Минова

359

5 70 59

Старши специалист

Милка Петрова

363

5 70 63

Старши специалист

Диана Жилкова

Специалист

Крася Донева

Специалист

Мария Ил. Маринова

Отдел „Европейски фондове и програми”

Началник отдел

Деница Динева

335

5 70 36

Главен експерт

Мария Стефанова

Старши специалист

Станимира Господинова

357

5 70 57

Старши специалист

Даниела Иванова

Старши специалист

Нина Динчева

 

Отдел „Общинска собственост, транспорт и туризъм”

Началник отдел

Веселина Трънова

352

5 70 52

Старши експерт

Яна Колева

353

5 70 53

Старши специалист

Недка Славова

354

5 70 54

Главен специалист

Керанка Цонева

388

5 70 88

Старши експерт

Велина Славова

350

5 70 50

 

Отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

Началник отдел

Станимира Кънчева

324

64162, 57024

Старши специалист

Стела Стефанова

323

5 70 23

Специалист

Полина Петрова

339

5 70 39

Младши експерт

Петя Василева

Старши специалист

Мария Арабаджиева

Старши специалист Милица Добрева 339 5 70 39

 

Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”

Началник отдел

Соня Петрова

 

 

Секретар на  МКБППМН

Веска Вълчева

 

6 26 42

Старши специалист

Жечка Павлева

 

 

Главен счетоводител

Валентина Копринкова

 

 

Счетоводител

Станка Михова

 

 

Счетоводител

Боряна Томова

 

 

Счетоводител

Гергана Гичева

 

 

Отдел „Здравеопазване и социални услуги”

Началник отдел

Евелина Аврамова

 

 

Старши експерт

Цветанка Радева

 

 

Главен специалист

Иванета Колева

 

 

Старши специалист

Красимира Кръстева

 

 

Главен счетоводител

Зина Кирова

 

 

Счетоводител

Йорданка Колева

 

 

Специалист

Иванка Минчева

 

 

Отдел „Екология, чистота и озеленяване”

Началник отдел

Мадлена Куртева

333

5 70 33

Старши специалист

Мария Жекова

332

5 70 32

Информационен център

Деловодство №1

Светла Илиева

371

63217, 57071

Деловодство №2

Звезделина Тодорова

Работно място №3/ОСТТ

Петя Зарова

373

63217, 5 70 73

Работно място №4/ТСУКС

Стоянка Младенова

374

5 70 74

Работно място №5/ГРАО

Величка Башева

375

5 70 75

Работно място №6

 

376

5 70 76

Каса №1

Светла Стоянова

368

5 70 68

Каса №2

Станка Семова

367

5 70 67

 

МДТ /информационен център/

Работно място №1

 

380

5 70 80

Работно място №2

 

Каса №3

Теодора Димитрова

369

5 70 69

Каса №4

Николинка Георгиева

370

5 70 70

Фоайе

 

364

5 70 64

Охрана

 

365

5 70 65

Дежурен ОбСС

 

341

65747, 57041

 

Звено „Служба за контрол и охрана”

Старши специалист

Стойко Донев

365

5 70 65

Охранител

Румен Христов

Охранител

Станьо Динев

Охранител

Димитър Димитров

Звено за защита на потребителите

Инспектор

Ивелина Йорданова

 

0457 / 62128

 

Инспектор

Ирина Кръстева

 

Общинско предприятие „Обредни дейности”

Директор

Стоянка Вълчева

 

6 56 21

Главен счетоводител

Моника Борисова

 

Личен състав

Доанета Колева

 

Офис за военен отчет

Началник

Валентин Мишев

 

6 21 52

 

Исторически музей

Директор

Генчо Димитров

 

6 31 64

 

 

 Мемориален комплекс "Дом на доброто"   0885 83 00 43
 

Дневен център за деца с уреждания – с. Асеновец

Директор

Цонка Милева

 

04522 / 9913

 

Домове за стари хора – с. Баня

Директор

Янка Симеонова

 

0457 / 62234

 

Домашен социален патронаж

Управител

Катя Иванова

 

6 39 38

Главен счетоводител

 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Управител

Мануела Добрева

 

0457 / 62206