Териториално деление

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2006 ГОДИНА
 
Нова Загора
Територия – км2 876,9
Брой кметства 31
Брой населени места 34

 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ОБЩИНИ 

Общо 876858
Земеделски територии 690604
Горски територии 109281
Населени места и други урбанизирани територии 19027
Водни течения и водни площи 28867
Територии за добив на полезни изкопаеми 23882
Територии за транспорт и инфраструктура 5197